Bezpłatne kursy dla dorosłych

Kursy dla dorosłych -  KKZ


CO TO JEST KKZ?


Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych, możliwości zmiany zawodu. Zgodnie z nowelizację Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Po kolejnych zmianach wprowadzonych w 2017 roku obecnie w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego znajduje się 213 zawodów.  W ramach KKZ możesz zdobyć umiejętności i potwierdzić je egzaminem przed okręgową komisją egzaminacyjną w danej kwalifikacji  bezpłatnie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa:   Ukończone 18 lat oraz ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum.


CO TO JEST KWALIFIKACJA W ZAWODZIE?


Kwalifikacje wyodrębnione są i opisane w podstawie programowej dla zawodu a ich realizacja musi uwzględniać konkretne treści nauczania oraz wymaga odpowiedniego wyposażenia.

Po ukończeniu kursu w jednej z kwalifikacji składamy egzamin państwowy i uzyskujemy bardzo ważny dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Przeciętnie jest to ok. 700 godzin w czasie jednego roku szkolnego (orientacyjnie).

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia branżowej szkoły I stopnia) należy ukończyć/uzyskać  wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie technikalnym lub robotniczym.

Uwaga! Tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.


NA  JAKIE  KURSY MOGĘ  SIĘ  ZAPISAĆ, JAKIE  BĘDĄ  ORGANIZOWANE?

Organizację kursów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz. U. 2012, poz.186. Wynika z niego, że kurs może być zorganizowany przy minimalnej liczbie słuchaczy  - 20 osób. W praktyce liczba zainteresowanych powinna być wyższa ze względu na rezygnację słuchaczy z przyczyn losowych.

W przypadku zainteresowania pracodawcy skierowaniem większej ilości słuchaczy i  organizacją kursu w zakresie zawodów, w których szkolimy,  prosimy o indywidualny kontakt z dyrekcją CKPiU.
Informacje o realizacji kursów lub naborach zamieszczane będą za stronie CKPiU.