Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany w ramach KPO (inwestycja A3.1.1).

Łączny budżet projektu: 21 499 753,00 zł (w tym budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  503 200,00 zł)

Okres realizacji: 01.03.2023 r. – 30.06.2026 r.

Celem głównym projektu jest:

 • budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie (w tym dorosłych), kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego (w tym jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy) oraz upowszechnienia uczenia się przez całe życie, a także wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie województwa opolskiego,
 • utworzenie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Celem sieci jest rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowania inicjatyw na w obszarze doradztwa i uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnienia uczenia się przez całe życie.

Ze strony Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego projekt będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Zadaniem Centrum będzie utworzenie powiatowej sieci partnerstw. Celem utworzenia sieci jest rozwijanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowych, uczelniach wyższych i instytucjach rynku pracy, w tym współpraca z przedsiębiorcami oraz koordynowanie i moderowanie podejmowanych działań w powiatach i regionie. Poprzez utworzenie sieci powiatowych zbudowany zostanie system koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych formalnego i nieformalnego. W ramach sieci zostanie opracowany model przepływu informacji w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego doradców zawodowych, tworzenie partnerstw na rzecz kształcenia zawodowego, uczenia się przez całe życie (LLL) oraz zbliżania przedsiębiorców do uczniów/studentów. Sieci będą inicjowały tworzenie metodyki pracy doradców zawodowych na różnych poziomach edukacji i rynku pracy. Jednocześnie będą służyły do wymiany informacji w zakresie dobrych praktyk, realizacji działań na poziomie lokalnym w ramach uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego. Ponadto poprzez utworzenie sieci powiatowych zostanie określony aktualny stan LLL wraz z jego mocnymi i słabymi stronami oraz potencjałami i wyzwaniami stojącymi przed siecią. Sieci będą reagowały na istniejące problemy w zakresie doradztwa zawodowego na różnych poziomach edukacji oraz będą umacniały współpracę pomiędzy szkołami a lokalnymi pracodawcami m.in. w celu szybkiego reagowania na zmieniający  się rynek pracy i potrzeby pracodawców.


Więcej »

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy dla członków powiatowej sieci partnerstw

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” powiatowy ekspert ds. rynku pracy przygotował dla członków powiatowej sieci partnerstw informacje dotyczącą sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Informacja o kędzierzyńsko-kozielskim rynku pracy w koniec 2023 roku do pobrania TU
Więcej »

Szkoła w urzędzie - urząd w szkole

 
W ramach współpracy ze szkołami w dniu 09.02.2024 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach. Zabraliśmy młodzież na „spacer” po Urzędzie, podczas którego pokazaliśmy, gdzie mogą się udać, aby po rejestracji w PUP móc skorzystać z interesujących ją form wsparcia.
„Spacer” zakończyliśmy spotkaniem, podczas którego mówiliśmy m.in. o:
 • formach pomocy jakie oferuje Urząd,
 • konieczności uczenia się przez całe życie,
 • rynku pracy, ofertach pracy i szkoleniach,
 • źródłach pozyskiwania ofert pracy i możliwościach zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych,
 • możliwościach założenia własnej firmy,
 • zawodach deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy.
Natomiast w dniu 15.02.2024 r. na zaproszenie uczniów z II LO w Kędzierzynie-Koźlu doradcy klienta z PUP uczestniczyli w spotkaniach w szkole, podczas których również omawiali powyższe tematy i uczestniczyli w dyskusji, odpowiadając na nurtujące młodzież pytania.
Więcej »

Kolejny etap budowanie Sieci Doradztwa zawodowego w powiecie

 
W ostatni dzień stycznia, w naszym powiecie odbyło się kolejne już spotkanie edukacyjno–sieciujące realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” pt.: Kompetencje czy kwalifikacje – rynek pracy przyszłości, którego gospodarzem stał się tym razem Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pani Zuzanna Donath – Kasiura, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Paweł Masełko oraz Wicestarosta Józef Gisman otwierając konferencję podkreślali fakt, że nasz powiat jest wzorem budowania sieci doradztwa, nie tylko dla pozostałych powiatów w województwie, ale też w całej Polsce.  Zebranych gości przywitali również gospodarze spotkania  - Pani Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej Agnieszka Kossakowska oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski.

Głos zabrali także przedstawiciel partnera wiodącego  Pani wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Małgorzata Kozioł i przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Z-ca Dyrektora Pan Michał Wojczyszyn opowiadając zebranym o celach projektu oraz szansach i możliwościach wynikających z jego realizacji na terenie Opolszczyzny.

Zarówno włodarze powiatu, jak i dyrektorzy szkół podkreślali, że od lat stawiamy na kształcenie zawodowe i mamy bardzo dobrze wyposażone szkoły. Ciągła dynamika rynku wymaga jednak nieustannej mobilizacji i działań, tak, by możliwie najlepiej i najpełniej przygotowywać młodych ludzi do pełnienia ról zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości. O tym jak robić to skutecznie opowiadali prelegenci:
 
 • dr Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu opowiedział uczestnikom spotkania o celach i założeniach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, a także o wypracowanych w Centrum rozwiązaniach dotyczących modelu sieciowania w obszarze doradztwa zawodowego;
 • Barbara Nieckarz – Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy  w Kędzierzynie-Koźlu i powiatowy ekspert ds. rynku pracy mówiła o Kędzierzyńsko-Kozielskim rynku pracy w powiązaniu z Barometrem Zawodów i ofertą edukacyjną lokalnych szkół kształcących w zawodach;
 • Przemysław Kazanowski – Specjalista ds. planowania personelu i sprawozdawczości HR Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przedstawił uczestnikom spotkania informacje dotyczące problematyki procesów rekrutacyjnych widzianej z perspektywy biznesu i przedsiębiorstw;
 • Panie Elwira Kisman oraz Iwona Kisman z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu opowiedziały uczestnikom o możliwościach związanych z kształceniem młodych ludzi w zawodach rzemieślniczych;
 • z kolei Pani Agnieszka Adamiec - Business Development Manager ManpowerGroup nakreśliła bardzo szeroką perspektywę opisując nie tylko aktualną sytuację na rynku pracy i omawiając trendy, jakim rynek ten obecnie podlega, ale co równie ważne, dotknęła obszaru potrzeb i oczekiwań wchodzących na niego młodych ludzi. Prelekcja Społeczeństwo: Kandydat 4.0. Nowe pokolenie na rynku pracy była charyzmatyczną opowieścią o współczesności i zmianach, z jakimi prawdopodobnie przyjdzie się zmierzyć nam wszystkim - uczestnikom rynku pracy.

 

W spotkaniu wzięło udział około 60 osób związanych z projektem, edukacją w regionie oraz rynkiem pracy –  dla których bardzo ważny jest problem właściwego przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Fakt, że jesteśmy w tworzeniu sieci o krok przed innymi powiatami, mobilizuje nas do dalszego działania i poszerzenia współpracy w ramach sieci o biznes.

 

Więcej »

Więcej »

Eksperci rozmawiali o Zintegrowanej Stategii Umiejętności 2030

W dniu 12 grudnia 2023 r. w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjno-sieciujące pt. „Doradztwo zawodowe w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 – spotkanie eksperckie dedykowane doradcom zawodowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego" powiatowej sieci partnerstw w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,

Pierwsza część spotkania - wizyta studyjna - odbyła się w siedzibie firmy A. Berger Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, w trakcie której przedstawicielka firmy Pani Justyna Bytnar opowiedziała uczestniczącym w spotkaniu doradcom zawodowym szkół powiatu o profilu działalności firmy oraz szczegółowo przedstawiła modelowy system kształcenia pracowników młodocianych. Doradcy mieli możliwość zobaczenia firmy od środka i aktualizacji swojej wiedzy zawodoznawczej w obszarze kształcenia w profesjach tj.: operator obrabiarek skrawających, logistyk czy magazynier poprzez obserwację w rzeczywistych warunkach pracy. Wszystko po to, by w przyszłości jeszcze lepiej wspierać swoich uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Była to także doskonała okazja do dyskusji dotyczącej trudności z jakimi szkoły oraz pracodawcy borykają się w zakresie kształcenia pracowników młodocianych oraz pogłębienia trwałej współpracy firmy ze szkołami w zakresie promocji kształcenia zawodowego i rozwoju efektywnych form doradztwa zawodowego. Efektem spotkania stało się m.in. omówienie możliwych płaszczyzn współpracy w przyszłości.

Następnie uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Hotelu Hugo, w którym odbyło się kolejne z zaplanowanych tego dnia wydarzeń, czyli spotkanie eksperckie dedykowane doradcom zawodowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego pt.: „Doradztwo zawodowe w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030” moderowane przez eksperta ds. ZSU Panią Agnieszkę Wojtal.

Zaproszonych gości przywitał Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Pan Paweł Masełko, który wspólnie z Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneuszem Wiśniewskim przedstawili uczestnikom najważniejsze założenia projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. Przedstawiciel  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Kierownik projektu Pan Damian Hutsch opowiedział członkom powiatowej sieci partnerstw o wojewódzkiej perspektywie projektu i innych działaniach realizowanych w ramach tej inicjatywy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opolskie Centrum Edukacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, partnerów na poziomie powiatów oraz Instytut Śląski. W spotkaniu uczestniczyły także: Kierownik Wydziału Oświaty powiatu Pani Aurelia Stępień, Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji Pani Anna Tęgosik z Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu oraz Specjalista ds. merytorycznych i sieciowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Pani Żaneta Sobirey.

W części merytorycznej spotkania kilkudziesięciu doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych regionu, doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, Ochotniczego Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, przedstawicielki Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu poznawali wspólnie najważniejsze założenia i cele Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 i zastanawiali się, jak w praktycznie wdrażać jej założenia w pracy zawodowej, w tym na rzecz realizacji wysokiej jakości doradztwa zawodowego z uwzględnieniem kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla rozwoju regionu. Rozmawiano także o potrzebach kompetencyjnych współczesnego rynku pracy,  pokoleniach na rynku pracy oraz kompetencjach 4K.  Aktywna forma zajęć przy wykorzystaniu metody Design Thinking (DT) była dla uczestników ciekawym doświadczeniem metodycznym oraz doskonałą ramą do wymiany doświadczeń, wspólnego diagnozowania potrzeb sieci oraz inicjowania nowych płaszczyzn współpracy w zakresie umacniania i rozwijania doradztwa zawodowego i promocji całożyciowego kształcenia w regionie.


Więcej »

Pierwsze robocze spotkanie powiatowej sieci partnerstw za nami

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.  Jego realizatorem z ramienia powiatu będzie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Projekt zakłada utworzenie i umacnianie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Celem sieci będzie rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie upowszechnianie kształcenia całożyciowego, rozwoju doradztwa zawodowego i realizacja zadań ukierunkowanych na jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy.

5 grudnia 2023 roku, dzięki uprzejmości Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu Pani Grażyny Jóźwin w sali spotkań tej placówki odbyło się pierwsze robocze spotkanie w ramach realizacji projektu. Spotkanie rozpoczęli Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski wraz z Kierownikiem Wydziału Oświaty Panią Aurelią Stępień przekazując uczestnikom najważniejsze informacje o etiologii projektu oraz celach przyjętych przez powiat do realizacji. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu, Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, kierownicy kształcenia praktycznego i doradcy zawodowi szkół ponadpodstawowych.  Omówiono cele i założenia projektowe, kędzierzyńsko-kozielski rynek pracy w powiązaniu z barometrem zawodów i ofertą edukacyjną oraz zasady promocji i upowszechniania projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili chęć współpracy i są otwarci na realizację działań projektowych.

Już 12 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie realizowane w ramach powiatowej sieci partnerstw pt. „Doradztwo zawodowe w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 – spotkanie eksperckie dedykowane doradcom zawodowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”. Celem wydarzenia będzie wypracowanie koncepcji praktycznego wdrażania założeń ZSU 2030 w pracy zawodowej oraz na rzecz realizacji wysokiej jakości doradztwa zawodowego z uwzględnieniem kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla rozwoju regionu. Tego samego dnia zaplanowano także wizytę studyjną dla szkolnych doradców zawodowych w firmie A. Berger Polska Sp. z o.o., w trakcie której doradcy zapoznają się z wdrażanym i udoskonalanym na przestrzeni lat modelowym systemem szkolenia pracowników młodocianych.

Więcej »

Spotkanie eksperckie dla doradców zawodowych regionu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa doradców zawodowych na pierwsze w ramach realizacji projektu spotkanie edukacyjno-sieciujące powiatowej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie.


Więcej »