Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".

 Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany w ramach KPO (inwestycja A3.1.1).

Łączny budżet projektu: 21 499 753,00 zł (w tym budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  503 200,00 zł)

Okres realizacji: 01.03.2023 r. – 30.06.2026 r.

Celem głównym projektu jest:

 • budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie (w tym dorosłych), kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego (w tym jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy) oraz upowszechnienia uczenia się przez całe życie, a także wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie województwa opolskiego,
 • utworzenie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Celem sieci jest rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowania inicjatyw na w obszarze doradztwa i uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnienia uczenia się przez całe życie.

Ze strony Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego projekt będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Zadaniem Centrum będzie utworzenie powiatowej sieci partnerstw. Celem utworzenia sieci jest rozwijanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowych, uczelniach wyższych i instytucjach rynku pracy, w tym współpraca z przedsiębiorcami oraz koordynowanie i moderowanie podejmowanych działań w powiatach i regionie. Poprzez utworzenie sieci powiatowych zbudowany zostanie system koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych formalnego i nieformalnego. W ramach sieci zostanie opracowany model przepływu informacji w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego doradców zawodowych, tworzenie partnerstw na rzecz kształcenia zawodowego, uczenia się przez całe życie (LLL) oraz zbliżania przedsiębiorców do uczniów/studentów. Sieci będą inicjowały tworzenie metodyki pracy doradców zawodowych na różnych poziomach edukacji i rynku pracy. Jednocześnie będą służyły do wymiany informacji w zakresie dobrych praktyk, realizacji działań na poziomie lokalnym w ramach uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego. Ponadto poprzez utworzenie sieci powiatowych zostanie określony aktualny stan LLL wraz z jego mocnymi i słabymi stronami oraz potencjałami i wyzwaniami stojącymi przed siecią. Sieci będą reagowały na istniejące problemy w zakresie doradztwa zawodowego na różnych poziomach edukacji oraz będą umacniały współpracę pomiędzy szkołami a lokalnymi pracodawcami m.in. w celu szybkiego reagowania na zmieniający  się rynek pracy i potrzeby pracodawców.

 


Uczymy się międzypokoleniowo i przez całe życie

12 czerwca 2024 roku, tuż przed rozpoczęciem wakacji w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się kolejne ciekawe wydarzenie zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. Tym razem osoby dorosłe oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” spotkali się z młodymi ludźmi – uczniami II Liceum Ogólnokształcącego a jednocześnie wolontariuszami szkolnej grupy „Volontarius”, by zastanowić się nad wartością idei całożyciowego uczenia się. Uczniom towarzyszyły opiekun i twórca grupy wolontaryjnej p. Grażyna Całek-Zawadzka oraz Dyrektor Szkoły p. Katarzyna Arcieszewska-Stępień. Na miejscu zameldowały się oczywiście także organizatorki, członkinie powiatowego zespółu projektowego p. Katarzyna Paprotny – doradca zawodowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu a jednocześnie powiatowy specjalista ds. merytorycznych i sieci oraz p. Barbara Nieckarz reprezentująca Powiatowy Urząd Pracy i jednocześnie pełniąca funkcję powiatowego eksperta ds. rynku pracy.

Spotkanie warsztatowe międzypokoleniowego uczenia się dla seniorów/osób dorosłych i młodzieży  pn.: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na zawsze młodzi – czyli o tym, jak nauka łączy pokolenia” rozpoczęli Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu p. Aurelia Stępień oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski. Witając uczestników warsztatów opowiedzieli zebranym jednocześnie o celach i założeniach projektu.

Warsztat poprowadziła dla nas p. Agnieszka Wojtal – pedagog, wychowawca, trener biznesu, na co dzień związana z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Uczestnicy warsztatu rozmawiali o formach uczenia się tj.: kształcenie formalne, nieformalne oraz pozaformalne i ich znaczeniu oraz wartości w przebiegu życia społecznego, zawodowego i prywatnego. Zastanawiali się wspólnie także nad tym, czy w ogóle istnieje jakaś granica dla uczenia się?

Spotkanie warsztatowe pozwoliło uczestnikom na wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Dzięki kolejnym ćwiczeniom, seniorom oraz młodzieży udało się nie tylko odkryć najmocniejsze strony poszczególnych pokoleń, wartości, którymi się kierują, ale także wspólnie zastanowić się, czego mogą się od siebie nawzajem nauczyć oraz jak czerpać z międzypokoleniowych doświadczeń w projektowaniu własnego życia. W trakcie spotkania bez wątpienia przełamano wiele stereotypów dotyczących poszczególnych grup wiekowych i wzajemnego postrzegania swoich zasobów.

Bardzo ciekawa i intersująca okazała się dla wszystkich także niesamowicie bogata w informacje prezentacja dotycząca charakterystyki poszczególnych pokoleń z ostatniego stulecia. Pozwoliła ona dostrzec, jak bardzo różne okoliczności i doświadczenia wpływają na projektowanie naszego życia a także ścieżek karierowych.

Spotkanie obfitowało w możliwości zdobycia rzetelnej wiedzy o dostępnych formach uczenia się i fascynujących metodach tj. np. Cykl Kolba, jednak przede wszystkim w ogrom praktycznych ćwiczeń, które pozwalały na jednoczesne odkrywanie swojego potencjału, refleksje dotyczące własnych celów a  przy tym także doskonałą zabawę i integrację.

Warsztaty przekroczyły oczekiwania uczestników. Wszyscy deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach. Zebrani otrzymali także pamiątkowe upominki promujące ideę całożyciowego uczenia się. Dziękujemy wszystkim za obecność i niesamowitą aktywność.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia - kliknij więcej

Więcej »

Rynek pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w maju 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym opracowaniem dotyczącym sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2024 r.

Raport do pobrania TU

Więcej »

Warsztat międzypokoleniowego uczenia się

 
Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. W ramach realizacji projektu 12 czerwca 2024 r zrealizowane zostanie kolejne wydarzenie – warsztat międzypokoleniowego uczenia się dla seniorów/osób dorosłych i młodzieży z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego pn.

 

 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na zawsze młodzi
– czyli o tym, jak nauka łączy pokolenia”

 
Celem warsztatu będzie wymiana zasobów, wiedzy, doświadczeń i umiejętności między młodszymi starszymi generacjami, z jednoczesnym przełamywaniem stereotypów dotyczących poszczególnych grup wiekowych a także integracja międzypokoleniowa i podkreślenie znaczenia idei całożyciowego uczenia się w życiu społecznym, zawodowym i prywatnym. Wydarzenie służyć będzie jednocześnie promocji trzech form uczenia się: formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, jako równoważnych w przebiegu życia.

Więcej »

Lokalny rynek pracy w kwietniu 2024

Zachęcamy do zapoznania sie z informacją o sytuacji na kędzierzyńsko-kozielskim rynku pracy w kwietniu 2024 r. Raport przygotowany został przez powiatowego specjaliste ds. rynku pracy. Do pobrania TU
Więcej »

Kędzierzyńsko-kozielski rynek pracy w marcu 2024

Raport dotyczący sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec marca 2024 r. do pobrania TU. 
Więcej »

Sieć partnerstw od dziś z nowym logotypem

Mamy przyjemnosć zaprezentować Państwu nasz oficjalny logotyp powiatowej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Przygotowanie projektu sfinansowane zostało ze środków KPO w ramach projektu "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie". Od dziś wypatrujcie go w przestrzeni publicznej wszędzie tam, gdzie mowa o umacnianiu ksztalcenia zawodowego, zbliżaniu edukacji do rynku pracy, efektywnym doradztwie zawodowym i całożyciowym uczeniu się.
Więcej »

Powiatowa konferencja pracodawców już za nami

„Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego” to  temat kolejnego wydarzenia zrealizowanego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” - Powiatowej konferencji pracodawców. Gospodarzem spotkania był tym razem Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. Projekt prowadzony w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolskiego Centrum Edukacji, 12 powiatów i Instytutu Śląskiego zgromadził na sali przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, instytucji związanych z edukacją, przedstawicieli instytucji rynku pracy, agencji zatrudnienia, pracodawców, doradców zawodowych, nauczycieli a także młodzież i osoby zainteresowane całożyciowym uczeniem się.
Gośćmi konferencji byli także Opolska Kurator Oświaty Joanna Raźniewska wraz z Opolskim Wicekuratorem Oświaty Markiem Leśniakiem.

Uczestników spotkania edukacyjno-sieciującego przywitała dyrektor ZS nr 1 Ewelina Kowaś wraz ze Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Pawłem Masełko.

O celach, założeniach i działaniach, zarówno tych już zrealizowanych, jak i tych dopiero planowanych do realizacji w ramach projektu, opowiedzieli uczestnikom konferencji: Ireneusz Podolak – dyrektor Opolskiego Centrum Edukacji, Tomasz Hanzel – dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz kierownik Wydziału ds. Kształcenia Ustawicznego WUP w Opolu/ kierownik projektu. Głos zabrał również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Bartosz Medyk - dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy. Z kolei dr Ireneusz Wiśniewski - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu, które jest realizatorem projektu z ramienia powiatu, przedstawił zebranym informacje o działaniach projektowych zrealizowanych przez nasz zespół oraz zarysował perspektywę na przyszłość.

Uczestnicy konferencji, kolejni prelegenci, paneliści oraz zebrani goście rozmawiali tego dnia o poprawie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, kształtowaniu kompetencji zawodowych na potrzeby rynku pracy i uczenia się oraz upowszechnieniu dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami. Nie zabrakło także przestrzeni do refleksji nt. obszarów tj. skuteczne i efektywne doradztwo zawodowe, świadomy wybór ścieżki kariery zawodowej przez młodzież uczącą się oraz przez dorosłych stawiających na dalszy rozwój.

Meeting był też okazją do wymiany doświadczeń i tzw. dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami powiatowej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie oraz poruszenia ważnych dla przyszłości edukacji, biznesu i rynku pracy tematów. Podczas kilkudziesięciominutowego panelu eksperckiego pod moderacją P. Agnieszki Adamiec Business Development Manager ManpowerGroup, przedstawiciele samorządu, rynku pracy oraz uczniowie wspólnie poszukiwali odpowiedzi ma pytanie czy na współczesnym rynku pracy „Kandydat idealny istnieje?” oraz jak przygotować się do wyzwań i pełnego uczestnictwa w rynku pracy przyszłości.

Podczas wydarzenia wyróżniono też symbolicznymi tarczami szkoły z Kędzierzyna Koźla - laureatów Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w wydarzeniu.

Więcej »

Raport o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Kolejny raport obrazujący sytuację na kedzierzyńsko-kozielskim rynku pracy - tym razem w lutym 2024 r. - przygotowany przez naszego powiatowego eksperta ds. rynku pracy do pobrania TUTAJ. Zachęcamy do lektury.
Więcej »

Więcej »

Seminarium Naukowe

 

Sztuczna Inteligencja była tematem seminarium naukowego, które 7 marca 2024 r. odbyło się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu. Ponad 140 uczestników przeniosło się w świat AI.

Uczestników seminarium powitała p. Maria Staliś- dyrektor ZSTiO w Azotach …Sztuczna inteligencja, choć wciąż pozostaje dla wielu tajemnicza i niezrozumiała, staje się rzeczywistością naszego codziennego życia. Od algorytmów, które  rekomendują nam filmy do oglądania po autonomiczne pojazdy,  AI wkracza do naszych domów, miejsc pracy i społeczności. Jest  jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów współczesnej nauki i technologii. To właśnie dzięki niej możemy zrewolucjonizować wiele dziedzin życia – od medycyny i edukacji, po biznes i przemysł.

Jednak wraz z tymi możliwościami przychodzą również wyzwania. Trzeba pamiętać o etyce i bezpieczeństwie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Jakie są granice tego, co można stworzyć? Jak można zapewnić, że sztuczna inteligencja będzie służyć ludzkości, a nie ją zastępować?…

Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni prelegenci, którzy mieli bardzo ciekawe i interesujące wystąpienia: Pani Alicja Górska Prezes Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego i Pan Tomasz Starowicz- „Sztuczna inteligencja. TAK, ale…”; przedstawiciele biznesu: z firmy ETP Elektro Sp. z o.o. Bierawa -Pan Sebastian Sitarz – Kierownik Działu Technologii i Rozwoju Produktu i Pan Adam Kruszewski z działu Marketingu- „Sztuczna inteligencja w przygotowaniu produkcji i na co dzień”, z firmy Jokey Poland Sp. z o o.  w K-Koźlu -Pan  Kasjan Gut- „Kierunki rozwoju AI w przemyśle”; Pan Oskar Barcz z Fundacji Generacja Innowacja z Warszawy z grupą praktykantów z kl. III t. programista- „Jak budujemy nowoczesne narzędzia wpływu dla młodego pokolenia z wykorzystaniem AI?”; Pani Eliza Baron – wicedyrektor ZSTiO-  „Sztuczna inteligencja w edukacji”; Pan dr hab. inż. Michał Podpora, profesor Politechniki Opolskiej- „Sztuczna Inteligencja – ewolucja czy rewolucja?”.

Podczas seminarium dowiedzieliśmy się czym jest AI, jakie są zagrożenia wynikające z AI, co czeka młodych ludzi w niedalekiej przyszłości, jak się przygotować do tych nowych wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją, AI i rynek pracy. Jak przedsiębiorstwa działają w tej rzeczywistości cyfrowej, Jak uczelnie techniczne przygotowują studentów, przyszłych inżynierów do pracy w tym cyfrowym świecie. Wszyscy podkreślali, że nie należy się bać sztucznej inteligencji, rozwój AI staje postępuje, będzie nam towarzyszyć w wielu obszarach życia. Ważne by z niej korzystać rozsądnie i umiejętnie. Przesłanie dla młodych ludzi-„ Sztuczna inteligencja nie zabierze Ci pracy. To ktoś kto używa sztucznej inteligencji odbierze Ci pracę” ( Richard Baldwin,ekonomista i profesor Geneva Graduate Institute).

W seminarium udział wzięli: Pan  Paweł Masełko- Starosta Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego, Pan Józef Gisman- Wicestarosta Powiatu, Pan Piotr Łaba- Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Opolu i Pani Mariola Korczyńska- St. Wizytator KO w Opolu, Pan Kazimierz Terelak Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego w K-Koźlu, Pan Jacek Matus- dyrektor Jokey Poland Sp. z o.o., Pan Edward Delewicz- Prezes Zarządu Belmar Sp. z o.o. z K-Koźla, Pani Edyta Krubasik- Z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w K-Koźlu, Pani Aurelia Stępień–kierownik Wydziału Oświaty w K- Koźlu, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie  szkół  ponadpodstawowych  z powiatu k- kozielskiego, doradcy zawodowi z CKZ i PUP oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu.   

Tegoroczne seminarium było kolejnym  etapem budowania Sieci Doradztwa zawodowego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w ramach  projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

 

Więcej »

Więcej »

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy dla członków powiatowej sieci partnerstw

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” powiatowy ekspert ds. rynku pracy przygotował dla członków powiatowej sieci partnerstw informacje dotyczącą sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Informacja o kędzierzyńsko-kozielskim rynku pracy w koniec 2023 roku do pobrania TU
Więcej »

Szkoła w urzędzie - urząd w szkole

 
W ramach współpracy ze szkołami w dniu 09.02.2024 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach. Zabraliśmy młodzież na „spacer” po Urzędzie, podczas którego pokazaliśmy, gdzie mogą się udać, aby po rejestracji w PUP móc skorzystać z interesujących ją form wsparcia.
„Spacer” zakończyliśmy spotkaniem, podczas którego mówiliśmy m.in. o:
 • formach pomocy jakie oferuje Urząd,
 • konieczności uczenia się przez całe życie,
 • rynku pracy, ofertach pracy i szkoleniach,
 • źródłach pozyskiwania ofert pracy i możliwościach zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych,
 • możliwościach założenia własnej firmy,
 • zawodach deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy.
Natomiast w dniu 15.02.2024 r. na zaproszenie uczniów z II LO w Kędzierzynie-Koźlu doradcy klienta z PUP uczestniczyli w spotkaniach w szkole, podczas których również omawiali powyższe tematy i uczestniczyli w dyskusji, odpowiadając na nurtujące młodzież pytania.
Więcej »

Kolejny etap budowanie Sieci Doradztwa zawodowego w powiecie

 
W ostatni dzień stycznia, w naszym powiecie odbyło się kolejne już spotkanie edukacyjno–sieciujące realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” pt.: Kompetencje czy kwalifikacje – rynek pracy przyszłości, którego gospodarzem stał się tym razem Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pani Zuzanna Donath – Kasiura, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Paweł Masełko oraz Wicestarosta Józef Gisman otwierając konferencję podkreślali fakt, że nasz powiat jest wzorem budowania sieci doradztwa, nie tylko dla pozostałych powiatów w województwie, ale też w całej Polsce.  Zebranych gości przywitali również gospodarze spotkania  - Pani Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej Agnieszka Kossakowska oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski.

Głos zabrali także przedstawiciel partnera wiodącego  Pani wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Małgorzata Kozioł i przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Z-ca Dyrektora Pan Michał Wojczyszyn opowiadając zebranym o celach projektu oraz szansach i możliwościach wynikających z jego realizacji na terenie Opolszczyzny.

Zarówno włodarze powiatu, jak i dyrektorzy szkół podkreślali, że od lat stawiamy na kształcenie zawodowe i mamy bardzo dobrze wyposażone szkoły. Ciągła dynamika rynku wymaga jednak nieustannej mobilizacji i działań, tak, by możliwie najlepiej i najpełniej przygotowywać młodych ludzi do pełnienia ról zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości. O tym jak robić to skutecznie opowiadali prelegenci:
 
 • dr Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu opowiedział uczestnikom spotkania o celach i założeniach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, a także o wypracowanych w Centrum rozwiązaniach dotyczących modelu sieciowania w obszarze doradztwa zawodowego;
 • Barbara Nieckarz – Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy  w Kędzierzynie-Koźlu i powiatowy ekspert ds. rynku pracy mówiła o Kędzierzyńsko-Kozielskim rynku pracy w powiązaniu z Barometrem Zawodów i ofertą edukacyjną lokalnych szkół kształcących w zawodach;
 • Przemysław Kazanowski – Specjalista ds. planowania personelu i sprawozdawczości HR Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przedstawił uczestnikom spotkania informacje dotyczące problematyki procesów rekrutacyjnych widzianej z perspektywy biznesu i przedsiębiorstw;
 • Panie Elwira Kisman oraz Iwona Kisman z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu opowiedziały uczestnikom o możliwościach związanych z kształceniem młodych ludzi w zawodach rzemieślniczych;
 • z kolei Pani Agnieszka Adamiec - Business Development Manager ManpowerGroup nakreśliła bardzo szeroką perspektywę opisując nie tylko aktualną sytuację na rynku pracy i omawiając trendy, jakim rynek ten obecnie podlega, ale co równie ważne, dotknęła obszaru potrzeb i oczekiwań wchodzących na niego młodych ludzi. Prelekcja Społeczeństwo: Kandydat 4.0. Nowe pokolenie na rynku pracy była charyzmatyczną opowieścią o współczesności i zmianach, z jakimi prawdopodobnie przyjdzie się zmierzyć nam wszystkim - uczestnikom rynku pracy.

 

W spotkaniu wzięło udział około 60 osób związanych z projektem, edukacją w regionie oraz rynkiem pracy –  dla których bardzo ważny jest problem właściwego przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Fakt, że jesteśmy w tworzeniu sieci o krok przed innymi powiatami, mobilizuje nas do dalszego działania i poszerzenia współpracy w ramach sieci o biznes.

 

Więcej »

Więcej »

Eksperci rozmawiali o Zintegrowanej Stategii Umiejętności 2030

W dniu 12 grudnia 2023 r. w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjno-sieciujące pt. „Doradztwo zawodowe w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 – spotkanie eksperckie dedykowane doradcom zawodowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego" powiatowej sieci partnerstw w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,

Pierwsza część spotkania - wizyta studyjna - odbyła się w siedzibie firmy A. Berger Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, w trakcie której przedstawicielka firmy Pani Justyna Bytnar opowiedziała uczestniczącym w spotkaniu doradcom zawodowym szkół powiatu o profilu działalności firmy oraz szczegółowo przedstawiła modelowy system kształcenia pracowników młodocianych. Doradcy mieli możliwość zobaczenia firmy od środka i aktualizacji swojej wiedzy zawodoznawczej w obszarze kształcenia w profesjach tj.: operator obrabiarek skrawających, logistyk czy magazynier poprzez obserwację w rzeczywistych warunkach pracy. Wszystko po to, by w przyszłości jeszcze lepiej wspierać swoich uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Była to także doskonała okazja do dyskusji dotyczącej trudności z jakimi szkoły oraz pracodawcy borykają się w zakresie kształcenia pracowników młodocianych oraz pogłębienia trwałej współpracy firmy ze szkołami w zakresie promocji kształcenia zawodowego i rozwoju efektywnych form doradztwa zawodowego. Efektem spotkania stało się m.in. omówienie możliwych płaszczyzn współpracy w przyszłości.

Następnie uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Hotelu Hugo, w którym odbyło się kolejne z zaplanowanych tego dnia wydarzeń, czyli spotkanie eksperckie dedykowane doradcom zawodowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego pt.: „Doradztwo zawodowe w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030” moderowane przez eksperta ds. ZSU Panią Agnieszkę Wojtal.

Zaproszonych gości przywitał Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Pan Paweł Masełko, który wspólnie z Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneuszem Wiśniewskim przedstawili uczestnikom najważniejsze założenia projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. Przedstawiciel  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Kierownik projektu Pan Damian Hutsch opowiedział członkom powiatowej sieci partnerstw o wojewódzkiej perspektywie projektu i innych działaniach realizowanych w ramach tej inicjatywy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opolskie Centrum Edukacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, partnerów na poziomie powiatów oraz Instytut Śląski. W spotkaniu uczestniczyły także: Kierownik Wydziału Oświaty powiatu Pani Aurelia Stępień, Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji Pani Anna Tęgosik z Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu oraz Specjalista ds. merytorycznych i sieciowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Pani Żaneta Sobirey.

W części merytorycznej spotkania kilkudziesięciu doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych regionu, doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, Ochotniczego Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, przedstawicielki Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu poznawali wspólnie najważniejsze założenia i cele Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 i zastanawiali się, jak w praktycznie wdrażać jej założenia w pracy zawodowej, w tym na rzecz realizacji wysokiej jakości doradztwa zawodowego z uwzględnieniem kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla rozwoju regionu. Rozmawiano także o potrzebach kompetencyjnych współczesnego rynku pracy,  pokoleniach na rynku pracy oraz kompetencjach 4K.  Aktywna forma zajęć przy wykorzystaniu metody Design Thinking (DT) była dla uczestników ciekawym doświadczeniem metodycznym oraz doskonałą ramą do wymiany doświadczeń, wspólnego diagnozowania potrzeb sieci oraz inicjowania nowych płaszczyzn współpracy w zakresie umacniania i rozwijania doradztwa zawodowego i promocji całożyciowego kształcenia w regionie.


Więcej »

Pierwsze robocze spotkanie powiatowej sieci partnerstw za nami

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.  Jego realizatorem z ramienia powiatu będzie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Projekt zakłada utworzenie i umacnianie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Celem sieci będzie rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie upowszechnianie kształcenia całożyciowego, rozwoju doradztwa zawodowego i realizacja zadań ukierunkowanych na jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy.

5 grudnia 2023 roku, dzięki uprzejmości Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu Pani Grażyny Jóźwin w sali spotkań tej placówki odbyło się pierwsze robocze spotkanie w ramach realizacji projektu. Spotkanie rozpoczęli Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski wraz z Kierownikiem Wydziału Oświaty Panią Aurelią Stępień przekazując uczestnikom najważniejsze informacje o etiologii projektu oraz celach przyjętych przez powiat do realizacji. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu, Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, kierownicy kształcenia praktycznego i doradcy zawodowi szkół ponadpodstawowych.  Omówiono cele i założenia projektowe, kędzierzyńsko-kozielski rynek pracy w powiązaniu z barometrem zawodów i ofertą edukacyjną oraz zasady promocji i upowszechniania projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili chęć współpracy i są otwarci na realizację działań projektowych.

Już 12 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie realizowane w ramach powiatowej sieci partnerstw pt. „Doradztwo zawodowe w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 – spotkanie eksperckie dedykowane doradcom zawodowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”. Celem wydarzenia będzie wypracowanie koncepcji praktycznego wdrażania założeń ZSU 2030 w pracy zawodowej oraz na rzecz realizacji wysokiej jakości doradztwa zawodowego z uwzględnieniem kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla rozwoju regionu. Tego samego dnia zaplanowano także wizytę studyjną dla szkolnych doradców zawodowych w firmie A. Berger Polska Sp. z o.o., w trakcie której doradcy zapoznają się z wdrażanym i udoskonalanym na przestrzeni lat modelowym systemem szkolenia pracowników młodocianych.

Więcej »

Spotkanie eksperckie dla doradców zawodowych regionu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa doradców zawodowych na pierwsze w ramach realizacji projektu spotkanie edukacyjno-sieciujące powiatowej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie.


Więcej »