DiagnostykaWielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WPK)

 

Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WPK) służy do pomiaru zainteresowań zawodowych rozumianych, jako preferencje do określonych rodzajów działania, dotyczących:

  • typu wykonywanych czynności,
  • sposobu ich wykonywania
  • środowiska, w jakim sa one wykonywane
Zastosowana kategoryzacja uwzględnia trzy podstawowe grupy psychologicznych wyznaczników zainteresowań, którymi są zdolności, style poznania i działania oraz temperament.

Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności (zainteresowań językowych; zainteresowań matematyczno-logicznych; zainteresowań praktyczno-technicznych; zainteresowań praktyczno-estetycznych; zainteresowań opiekuńczo-usługowych; zainteresowań kierowniczo-organizacyjnych; zainteresowań biologicznych) oraz preferowanych przez badanego warunków pracy: związanych z planowaniem bądź improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej.

Wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.

Pracownia testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; autorzy narzędzia A.Matczak, A. Jaworowska, A. Ciechanowicz, E. Zalewska, J. Stańczak, I. Bac


Obrazkowy Test Zawodów BBT

Od września 2021 roku Centrum Ksztalcenia Zawodowego pilotażowo poszerza ofertę doradczą dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o indywidualną diagnozę skłonności zawodowych przy wykorzystaniu Obrazkowego Testu Zawodów BBT M. Achtnicha (w wersji podstawowej). Jest to metoda psychologiczna. Nr licencji doradcy na wykonywanie badań metodą Achnicha 1202/03/2021.

Realizacja badania odbywać się będzie po indywidualnym umówieniu terminu i godziny spotkania. Samo badania trwa około 1 - 1, 5 godziny (w zależności od osoby badanej).
Dla uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica. Uczniowie pełnoletni zgodę na badanie wyrażają osobiście. Po zakończonym  spotkaniu uczeń otrzyma dwie opinie: o charakterze zawodowym i kompetencjach. Opinie przekazywane będą w formie elektronicznej z możliwością umówienia kolejnego spotkania służącego ich omówieniu (w zależności od potrzeb badanego ucznia).

Obecnie mamy do wykorzystania pakiet 30 badań i o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będa od września 2021.

Czym jest Obrazkowy Test Zawodów BBT?

Obrazkowy Test Zawodów
(BBT) został opracowany przez szwajcarskiego psychologa Martina Achtnicha jako projekcyjna, jakościowa metoda diagnozy skłonności zawodowych. Jej przydatnośc praktyczna polega na pomocy w ukierunkowaniu zawodowym i planowaniu rozowju zawodowego. Autorem polskiej adaptacji testu obrazkowego M. Achtnicha jest dr Henryk Jarosiewicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Test składa się z dwóch serii fotografii, każda po 96 sztuk, przedstawiających czynne zawodowo kobiety i mężczyzn w trakcie wykonywania przez nich pracy. Przedstawiane są one osobom badanym. Możliwe są trzy rodzaje odpowiedzi: wybory pozytywne, negatywne i brak orientacji. Celem testu jest uchwycenie optymalnej relacji osoby do świata zawodowego, który jest przedstawiony na fotografiach. Na podstawie tej prostej próby zachowania określa się jej dążenia i skłonności. Istotnym elementem diagnozy skłonności zawodowych metodą BBT jest też rozmowa na temat dokonanych wyborów. Test przyczynia się jednoczesnie do podniesienia samowiedzy klienta i lepszego ukierunkowanie jego kariery zawodowej.

Określona w badaniu struktura skłonności zawodowych pozwala na rozpoznanie charakteru zawodowego i przewidywanie optymalnego stylu aktywności na rynku pracy. Możliwe jest określenie klimatu, w jakim dana osoba pragnie pracować oraz kultury, to jest czynności zawodowych, które chce się wykonywać.

Po badaniu uczeń otrzymuje zatem dwie opinie: o charakterze zawodowym i kompetencjach.

Cele i korzyści dla uczniów:

  • podniesienie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych
  • poznanie swoich skłonności zawodowych
  • lepsze wykorzystanie własnych zasobów
  • podniesienie samowiedzy
  • ukształtowanie tożsamości osobowej w aspekcie zawodowym: z tego, kim jestem wynika to, co mogę dobrze w życiu robić

 

Więcej informacji na temat narzędzia można znaleźć we “Wprowadzeniu” do metody, napisanym przez M. Achtnicha, pt. “Obrazkowy Test Zawodów BBT. Wykorzystanie metody w poradnictwie zawodowym i planowaniu kariery” (Wrocław 2013). Artykuł można znaleźć na stronie www.kapitalkariery.pl.

MŁOKOZZ

Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych  MŁOKOZZ autorstwa dr Anny Paszkowskiej–Rogacz to narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów ze wszystkich grup wiekowych, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz 18-letniej młodzieży. Jest to rzetelne i trafne narzędzie służące badaniu zainteresowań zawodowych i planowaniu kariery zawodowej uczniów.  Test bazuje na koncepcji Johna Hollanda.

Sam kwestionariusz składa się z 60 pytań, na które uczeń odpowiada w trakcie badania. Badanie może zostać przeprowadzone w wersji papier-ołówek oraz przy użyciu programu komputerowego.

 Czas samego badania jest nieograniczony, ale zazwyczaj wynosi około 15 minut (dłużej zwłaszcza
u uczniów młodszych). Wyniki prezentowane są w postaci diagramu wraz z informacją w jakim przedziale wartości mieszczą się wyniki (niskie, średnie i wysokie). Badany otrzymuje również charakterystykę każdego typu zainteresowań wraz z listą charakterystycznych zawodów najbardziej dopasowanych do danego typu.

Interpretacja wyników badania kwestionariuszem MŁOKOZZ dokonywana jest z 2 punktów widzenia: psychometrycznego i psychologicznego. Interpretacja psychometryczna wiąże się z ujęciem wyników konkretnego ucznia na tle jego grupy rówieśniczej. Interpretacja psychologiczna koncentruje się na opisie poszczególnych zainteresowań z podkreśleniem ich roli w wyborze przyszłego zawodu.

Realizacja tego badania nie jest ograniczona ilościowo, jednak wymaga indywidualnego umówienia terminu i godziny spotkania z doradcą zawodowym Centrum. Badania będą realizowane stosownie do możliwości czasowych doradcy wynikających z pełnienia innych obowiązków zawodowych w CKZ. Dla uczniów niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo zgoda rodzica. Uczniowie pełnoletni zgodę na badanie wyrażają osobiście.