Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony www oraz BIP Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony www oraz BIP Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisu alternatywnego dla zdjęć, spowodowany ograniczeniami panelu zarządzania,
 • brak wersji wysokokontrastowej,
 • starsze dokumenty zamieszczone w postaci skanów

Wyłączenia

 • Strona została opracowana w 2012 roku, aktualnie trwają przygotowania do jej przebudowy, w trakcie której elementy niedostępne zostaną przebudowane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Józewicz.
 • E-mail: biuro@ckpiukk.pl
 • Telefon: (077) 481 37 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
 • Adres: ul. Mostowa 7
  47-223, Kędzierzyn-Koźle
 • E-mail: biuro@ckpiukk.pl
 • Telefon: (077) 481 37 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dostępny dla osób na wózkach. Opiekuna dla osób niedowidzących lub niewidomych zapewni obsługa szkoły bezpośrednio po wejściu do budynku.