Klasyfikcja zawodów szkolnictwa branżowego opublikowana


19 lutergo opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316).

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od:

 1. roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum;
 2. roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie to uwzględnia dotychczasowe zawody szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody (wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty na podstawie wniosków właściwych ministrów). Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministerstwa Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.

W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 • zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy,
 • zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki,
 • zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich,
 • zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich,
 • zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy,
 • zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowy i drukarz fleksograficzny,
 • zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa,
 • zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał wspólną z nim kwalifikację,
 • zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań,
 • zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera,
 • zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego,
 • zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego,
 • zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich,
 • zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego,
 • zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych,
 • zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień,
 • zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk,
 • w wyniku modyfikacji zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody:
 • technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 • górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny z klasyfikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 • zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin,
 • zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi.


« Wróć