Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodch szkolnictwa branżowego

Jedną z planowanych zmian w zakresie organizacji kształcenia zawodowego jest wprowadzenie prognozowania w zakresie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego  na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jak pisze ustawodawca "stanowi ona (prognoza) synstetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tenedencje na rynku pracy w kontekście rozwoju państwa i regionów". Jej celem jest "dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy." Innymi słowy ma dać odpowiedź na pytania tj.:
  • które zawody w poszczególnych branżach są najbardziej pożądane?
  • jakie są trendy w zapotrzebowaniu na pracę?
  • jaie kierunki kształcenia powinny być realizowane?
  • rozwój których umiejętności i kompetencji należałoby wspierać na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym?
Odpowiedź na te pytania ma pozowlić na lepsze dopasowanie szkolnictwa branżowego do zapotrzebowania rynku pracy a tym samym przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych poprzez adekwatne kształcenie w zawodach, na które będzie rzeczywiste zapotrzebowanie po ukończeniu edukacji. Tworzone prognozy mają jednocześnie pozwolić zarówno na wspiernie doradztwa zawodowego w szkołach jak i pomoc uczniom w dokonywaniu właściwych wyborów. 

Pierwszą taka prognozę znaleźc można w OBWIESZCZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.  (Monitor Polski poz. 276)
 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000276/O/M20190276.pdf
(wklej link do przeglądarki)


« Wróć