Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla doradców zawodowych szkół podstawowych

           Profesjonalne doradztwo zawodowe, w tym preorientacja i orientacja zawodowa pomagają w kształtowaniu kariery. Skuteczne działania w tym zakresie przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu młodzieży, pomagają w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych oraz ścieżek edukacyjnych, planowaniu i realizacji osobistych celów i ambicji.

Od bieżącego roku szkolnego doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach po raz pierwszy realizowane będzie na podstawie nowego Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa zawodowego. Zatem po raz pierwszy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szeroko rozumiane doradztwo zawodowe, w tym preorientacja i orientacja zawodowa realizowane są w myśl nowego rozporządzenia nie tylko przez doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, ale także w trakcie bieżącej pracy z uczniami (wszyscy nauczyciele) lub przez zintegrowane działania nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców oraz pedagogów i psychologów.

Wydaje się, że skuteczność działań doradczych w tak zaprojektowanym systemie doradztwa w szkołach i placówkach a tym samym zwiększenie trafności podejmowanych przez uczniów decyzji edukacyjnych (adekwatnych do sytuacji na rynku pracy), w dużej mierze zależeć może od powstania platformy współdziałania stanowiącej jednocześnie forum wymiany informacji, doświadczeń i praktyk oraz popularyzowania wiedzy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Równie ważnym polem działania forum stać może się podejmowanie i realizowanie wspólnych,  uzupełniających się projektów i inicjatyw.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego może i chce pełnić w tym systemie znaczącą rolę, którą definiują i umacniają zapisy wspomnianego rozporządzenia, wskazując, iż jedną z form doradztwa zawodowego realizowaną przez szkoły mogą być wizyty zawodoznawcze m.in. u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w placówkach kształcenia praktycznego czy ustawicznego. Celem centrum jest dodatkowo metodyczne i merytoryczne wsparcie szkół w realizacji zadań doradczych oraz prowadzenie zróżnicowanych działań na styku szkół podstawowych i kształcenia zawodowego służących poznawaniu przez uczniów rzeczywistego świata pracy.

Tworzona od kilku lat i corocznie rozwijana powiatowa sieć wsparcia szkolnych doradców zawodowych pozwala m.in. na:

 • identyfikację osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkołach powiatu oraz podejmowanie działań integrujących to środowisko i rozwijanie współpracy,
 • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wymianę informacji i doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem edukacyjno – zawodowym w szkołach,
 • organizację szkoleń i warsztatów  z  obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego dla członków sieci szkolnych doradców zawodowych z terenu powiatu,
 • sprawniejszą organizację wsparcia szkół w realizacji zadań doradczych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

By jednak osiągnąć takie cele, niezbędne jest kontynuowanie i zacieśnienie współpracy ze szkołami oraz motywowanie ich do systematycznego korzystania z oferty doradczej Centrum.

 

Dlatego jak co roku serdecznie zapraszamy doradców zawodowych oraz inne osoby realizujące i koordynujące w szkole zadania z zakresu doradztwa zawodowego na spotkanie szkoleniowo–informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu (Mostowa 7), w dniu 9 października  o godz. 9:30.

·      Część 1  - szkoleniowa (ok 3.godz.)

Szkolenie poprowadzone przez Kierownika Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu P. Elżbietę Jurkowską – „Jak organizować orientację zawodową w kl. I-VI i doradztwo zawodowe w kl. VII – VIII w szkole podstawowej. Praktyczne rozwiązania.”

·      Część 2 - organizacyjno-informacyjna (ok. 2 godz.)

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu w powiatowym systemie doradztwa zawodowego - Katarzyna Paprotny – doradca zawodowy centrum:

 • prezentacja wyborów edukacyjnych uczniów w odniesieniu do naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu (ogólnokształcących i zawodowych) oraz informacje o organizacji naboru do szkół na r. szk. 2019/2020
 • informacja o najważniejszych zmianach w kształceniu ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym w latach 2018/2019 do 2021/2022,
 • omówienie form i zakresu współpracy centrum ze szkołami oraz przedstawienie oferty zajęć zawodoznawczych dla uczniów klas III gimnazjum i szkół podstawowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w bieżącym roku szkolnym,
 • informacja o sytuacji na rynku pracy: lokalnym, krajowym (skąd czerpać aktualne informacje),
 • badanie ewaluacyjne – m.in. diagnoza zapotrzebowania szkół na zewnętrzne formy wsparcia,
 • informacja o możliwości korzystania z darmowych przejazdów na zajęcia zawodoznawcze prowadzone przez placówki oświatowe (uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle),
 • prezentacja nowych pracowni dydaktycznych centrum: chemicznej, systemów mechatronicznych, napędów elektrycznych, odnawialnych źródeł energii (dla chętnych),
 • w ramach konsultacji po spotkaniu dla osób zainteresowanych udostępniona będzie informacja nt. dostępnych narzędzi diagnostycznych dla doradców zawodowych (wybrane narzędzia).

W spotkaniu uczestniczyć będzie także przedstawiciel Ochotniczych Hufców Pracy w Kędzierzynie-Koźlu pośrednik pracy p. Elżbieta Bartoszek.

 

Zachęcamy jednocześnie wszystkie osoby odpowiedzialne w szkołach za opracowanie wprowadzonych nowym rozporządzeniem o doradztwie zawodowym Programów Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego do przyniesienia na spotkanie swoich materiałów. Będzie to bowiem znakomita okazja do konsultacji, wymiany pomysłów czy podzielenia się sprawdzonymi rozwiązaniami organizacyjnymi funkcjonującymi już w szkołach. Pamiętajmy, że musza one zostać zatwierdzone najpóźniej do 31 października 2018.

 

Dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy CKPiU p. Katarzyna Paprotny

Ze względów organizacyjnych prosimy jednocześnie o wcześniejsze potwierdzenie udziału (do 05.10.2018)
telefonicznie pod nr. tel.: 505 46 46 22
lub drogą elektroniczną: e-mail:katarzyna.paprotny@wp.pl

(godziny pracy doradcy: pon. – śr. 9:00 do 14:00, czw. 9:00 do 13:00 oraz pt. 9:00 do 12:00).« Wróć