Szczególne uprawnienia w rekrutacji

W związku z pojawiającymi i powtarzającymi się pytaniami w tej sprawie, przypominamy o kilku regulacjach dotyczących w istocie także problematyki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art 132 Ustawy Prawo oświatowe (oczywiście po spełnieniu określonych warunków; tamże).

Jeśli więc szukacie informacji dotyczących szczególnych uprawnień swoich uczniów będących laureatami i finalistami olimpiad i konkursów, warto zatem zajrzeć do dwóch komunikatów, które znaleźć możecie na stronach BIP Ministerstwa Edukacji i Nauki regulujących kwestie przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz laureatów konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Pierwszy komunikat opublikowany 2 września 2022 r. (nas interesuje tu tylko punkt 3)  Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024.

Drugi komunikat zaktualizowany 1 września 2022  r. - Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2023/2024

Na stronach Kuratorium Oświaty w Opolu znaleźć można już także Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia  27 lutego 2023 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w województwie opolskim.

Problematykę dotyczącą dodatkowych punktów w rekrutacji za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie reguluje z kolei Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Informacje te w formie przystępnych regulaminów znajdziecie także na stronach internetowych wszystkich powiatowych szkół ponadpodstawowych prowadzących nabór na rok szkolny 2023/2024 szkół w specjalnie do tego przygotowanych zakładkach.« Wróć