Zaproszenie do współpracy


            Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych
 

 
Zmiany w systemie organizacji szkolnictwa, które w ciągu ostatnich lat dokonują się w szkołach praktycznie wszystkich szczebli edukacyjnych, przełożyły się na wiele nowych przepisów wykonawczych nakładających na placówki dodatkowe obowiązki. Wśród nich znalazło się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w myśl którego, zgodnie z § 7.1. jedną z form świadczonej przez szkoły pomocy stały się zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Dodatkowo zgodnie z § 17. zajęcia te organizowane winny być w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem obowiązek realizowania doradztwa edukacyjno-zawodowego nałożony został na nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów.
Warto również dodać, iż ostatnie lata to także gruntowne przemiany organizacji systemu kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, których nieznajomość utrudnia młodzieży świadome podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Wszystko to powoduje, że znacząca wydaje się dziś potrzeba wspomagania szkół gimnazjalnych w zakresie właściwego wypełniania nowej roli skupiającej się na przygotowywaniu uczniów do świadomego i aktywnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Wychodząc naprzeciwko takim potrzebom Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu będące placówką o charakterze specjalistycznego ośrodka szkoleniowego zwraca się do szkół gimnazjalnych z propozycją nawiązania współpracy w zakresie realizacji właśnie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W Centrum stworzona została nowoczesna baza kształcenia praktycznego dla uczniów szkół zawodowych, aby mogli oni zdobywać wysokie kwalifikacje zawodowe wynikające z szybkich przemian cywilizacyjnych i  technologicznych. Jesteśmy jednocześnie placówką oświatową w pełni przygotowaną do reformy szkolnictwa zawodowego, której celem jest dostosowanie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych do wymagań konkurencyjnego rynku pracy. Wśród głównych obszarów działalności naszej placówki znajdują się m.in:
-       kształcenie praktyczne uczniów szkół zawodowych,
-       kształcenie teoretyczne przedmiotów zawodowych pracowników młodocianych,
-       organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
-       współpraca z instytucjami i zakładami pracy
-       jesteśmy także ośrodkiem egzaminacyjnym OKE Wrocław i przeprowadzamy egzaminy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół zawodowych,

Korzystając właśnie z tych doświadczeń oraz dzięki nowym możliwościom związanym z zatrudnieniem doradcy zawodowego chcielibyśmy w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 zaproponować Państwu oraz kształcącej się w Państwa placówkach młodzieży zarówno wsparcie doradcze, jak i wycieczki zawodoznawcze służące rzeczywistemu przybliżeniu uczniom świata zawodów.
Serdecznie zatem zapraszamy doradców zawodowych szkół gimnazjalnych oraz pedagogów szkolnych pełniących funkcję koordynatorów orientacji zawodowej do kontaktu z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu a także zapoznania się z zamieszczoną na naszej stronie internetowej ofertą zajęć zawodoznawczych dla uczniów klas I-III gimnazjów.


                                                                                      
                                                                                      Z poważaniem
                                                    Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
                                                                                   w Kędzierzynie-Koźlu

                
                                                                                 mgr Ireneusz Wiśniewski


« Wróć