Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dokonał wyboru usługi inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi

27 marca 2019 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dokonał rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu  nr 1173858 umieszczonego 18 marca 2019 r. w Bazie Konkurencyjności na zadanie pt. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na wyspie w Kędzierzynie-Koźlu oraz przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy” w ramach projektu nr RPOP.10.02.00-16-0001/18 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, dla którego Beneficjentem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski z siedzibą przy: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.


W wyniku przeprowadzenia postępowania do 26 marca 2019 r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty, z czego 1 została odrzucona ze względu na złożenie oferty drogą elektroniczną na błędny adres e-mail – w miejsce biuro@ckpiukk.pl z powiadomieniem na pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.plwysłano tylko na adres pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl.

Poszczególne oferty uzyskały następującą punktację na 100 punktów możliwych:

dla Części 1 - wyspa:

1.       Oferta nr 1 – 74,74 pkt
2.       Oferta nr 2 – 100 pkt
3.       Oferta nr 3 – 50,32 pkt


dla Części 2 - internat:

1.       Oferta nr 1 – 100 pkt
2.       Oferta nr 2 – 68,33 pkt
3.       Oferta nr 3 – 41,13 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę dla Części 1 – wyspa wybrano: Biuro Nadzoru Budowlanego i Projektowania Krzysztof Panek, ul. Głubczycka 8A/3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; wartość oferty brutto: 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Czas reakcji – 2 godziny.

Za najkorzystniejszą ofertę dla Części 2 – internat wybrano: Konsorcjum: lider: KABIS Sp. z o.o., ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa, uczestnik konsorcjum: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Częstochowa; wartość oferty brutto: 24 640,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych sześćset czterdzieści złotych 00/100). Czas reakcji – 2 godziny.« Wróć