Stan zdrowia a wybór zawodu

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym podejmowanie trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych jest także stan zdrowia. Wykluczenie przeciwwskazań do wykonywania zawodu pozwala na uniknięcie nieprawidłowego wyboru ścieżki kształcenia i w konsekwencji rozczarowania spowodowanego utratą wielu cennych lat poświęconych na zdobycie kwalifikacji w źle wybranym zawodzie. Pamiętać tutaj należy, że zgodnie z przepisami oświatowymi do klas I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe (technika i szkoły branżowe) przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół. Zaświadczenia takie wydawane są przez lekarzy medycyny pracy i dostarczane przez kandydatów do szkół w trakcie procesu rekrutacji.

W przypadkach niektórych zawodów, wymagane mogą być także dodatkowe zaświadczenia, w tym także te wydane przez lekarzy innych specjalności. Dla przykładu, w niektórych zawodach podstawa programowa przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, w związku z tym kandydat do kształcenia w takim zawodzie, będzie zobowiązany posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwe będzie także, w zawodach w których jest to niezbędne, przygotowanie uczniów do uzyskania prawa jazdy kategorii C lub C+E. Kandydaci do kształcenia w tych zawodach będą więc z kolei zobowiązani przedstawić orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Zdarza się również, iż w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół lub oddziałów, w których od uczniów wymagane są szczególne indywidualne predyspozycje, szkoły organizują dodatkowe sprawdziany tj. testy sprawności a tym samym możliwa jest także konieczność złożenia dodatkowych zaświadczeń lekarskich.

Czy rzeczywiście przebyte choroby ograniczają swobodny wybór zawodu? Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcam do lektury artykułu R. Michalskiego pt. „Aspekt zdrowotny wyboru zawodu” (co prawda opracowanie ma już kilka lat, ale ciągle jest bardzo aktualne i doskonale wyjaśnia kwestie związków między stanem zdrowia a wyborem zawodu).

Pamiętaj, że Twój stan zdrowia może znacząco ograniczać wybór zawodu. Jeśli jesteś pod opieką specjalistycznej poradni, zapytaj lekarza o to, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu, który sobie wymarzyłeś. Zawód, który Ciebie interesuje, nie może być w sprzeczności z Twoim stanem zdrowia. Warto także wykonać proste ćwiczenie „Mój stan zdrowia” służące właśnie autorefleksji w tym obszarze.

Wybór zawodu związany jest jednak nie tylko z analizą przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonych profesji, ale także z rozpoznaniem pewnych preferencji zawodowych, które predysponują nas do wykonywania określonych profesji. W sieci znajdziecie bardzo wiele publikacji dotyczących tej problematyki. Na początek polecam artykuł R. Michalskiego pt. „O "ISKRACH BOŻYCH" ... czyli o tym jakich predyspozycji wymagają od nas zawody.”

 

Jeśli jesteś nauczycielem, pedagogiem, doradcą zawodowym i szukasz wiedzy w tym obszarze polecam publikację KOWEZiU autorstwa G. Sołtysińskiej pt. „ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego.”

Pamiętajcie także o tym, że niektórzy uczniowie chcący rozpocząć naukę w szkołach branżowych I stopnia jako pracownicy młodociani, zgodnie z obowiązującym prawem będą musieli również dostarczyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Prawo oświatowe reguluje kwestie przyjmowania do kształcenia w szkołach branżowych I stopnia pracowników młodocianych.

Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu (art. 130 ust. 7a UPO).

Kodeks pracy z kolei, reguluje także kwestie ich zatrudniania. Reguluje on także szczególne warunki dotyczące zatrudniania jako pracowników młodocianych, osób które nie ukończyły 15 roku życia (art. 191 ustawy - Kodeks Pracy).

  • § 2 1 . Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
  • § 2 2. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
  • § 2 3. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy
  • § 2 4 . Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 2 2 i § 2 3, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.


« Wróć